Økonomiske mål kan oppnås ved bruk av finansielle instrumenter, også kalt finansinstrumenter. Her ser vi nærmere på ulike typer finansielle instrumenter.

Hva er finansielle instrumenter?

Finansielle instrumenter er kontraktsfestede forpliktelser mellom to parter, enten i form av penger, eiendeler eller en rett til å motta/levere penger eller andre instrumenter. Kontrakten for et finansielt instrument representerer en eiendel for den ene parten og et økonomisk ansvar for den andre.

Finansielle instrumenter kan deles inn i to hovedkategorier; komplekse og ikke-komplekse. Instrumentene kan dessuten plasseres i forskjellige eiendelsklasser, for eksempel aksjer, derivater og obligasjoner.

Ikke-komplekse finansielle instrumenter

Hvis du ikke har spesialkunnskap, er det best å holde seg til ikke-komplekse finansinstrumenter. Dette kan for eksempel være aksjefond eller hedgefond. Disse har en såkalt fondsforvalter, det vil si en profesjonell investor som har ansvar for fondet. Denne fondsforvalteren tar investeringsbeslutninger på dine vegne.

Aksjer: Aksjer er eierandeler i et selskap. Ved kjøp av aksjer, blir du medeier i det aktuelle selskapet. Eierandelen avgjøres av antall aksjer du eier i forhold til det totale antallet aksjer.

Obligasjoner: Obligasjoner er rentebærende verdipapir som kan likestilles med lån. Det er mulig å investere i obligasjoner gjennom fond, og investoren får renter på det aktuelle beløpet.

Verdipapirfond: Verdipapirfond er et kollektivt investeringsalternativ, der flere investorer går sammen om å plassere penger i verdipapirmarkedet. Slike fond har en profesjonell forvalter som kontrollerer investeringene.

Komplekse finansielle instrumenter

Handel med komplekse finansielle instrumenter, krever derimot god kunnskap om de underliggende eiendelene. Den vanligste typen komplekse finansinstrumenter er derivater. Disse er knyttet til og endrer verdi i takt med andre verdipapirer. CFD-er og opsjoner er eksempler på derivater.

Opsjoner: Opsjoner er derivatprodukter, som gir rett, men ikke plikt til, å kjøpe noe til avtalt pris. Det finnes både kjøps- og salgsopsjoner, og prisen bestemmes først og fremst ved bruk av teoretiske formler.

Finansielle differansekontrakter: Finansielle differansekontrakter kalles også CFD-er. Disse innebærer en avtale om å betale prisdifferensen til en underliggende eiendel, basert på en åpnings- og en sluttkurs.…